KİTABLAR

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

 1. Abbasova, Sevinc Zakir qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi: dərslik / S. Z. Abbasova; elmi red. E. D. Zamanov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 228 s.
 2. Axundlu, Yavuz. Naxçıvan- yurdum mənim: məqalələr toplusu / Y. Axundlu; tərt. İ. Cəfərli; red. K. Əliyev.- Bakı: Sabah, 1997. – 207 s.
 3. Əliyev, Alı Heydər oğlu. Azərbaycanın fiziki-coğrafi şəraiti, təbii-iqtisadi zonalar və ekoloji problemlər: dərs vəsaiti / A. H. Əliyev; elmi red. Q. Ş. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 424 s.
 4. Aslanlı, Həmid Piri oğlu. Biləv: təbiəti, toponimikası, tarixi, etnoqrafiyası / H. P. Aslanlı; red. F. Ə. Əmirov.- Bakı: El NPŞ MMC, 2009.- 460 s.
 5. Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələri / Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red. M. Ş. Şirəliyev.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1962.- 325 s.
 6. Azərbaycan folkloru antologiyası
  I kitab: Naxçıvan folkloru / tərt.: T. Fərzəliyev, M. Qasımlı; elmi red. İ. Abbasov.- Bakı: Sabah, 1994.- 388 s.
 7. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan / tərt. İ. M. Hacıyev; red. H. Səfərli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 384 s.
 8. Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu / AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; elmi red.: N. G. Qədirova, C. Ə. Bəhramov, R. B. Musayev.- Bakı: Elm, 2008.- 224 s.
 9. Azərbaycan SSR-in inzibati-ərazi bölgüsü: 1961-ci il yanvarın 1-nədək olan vəziyyətə əsasən tərtib edilmişdir / Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti.- Bakı: Azərnəşr, 1961.- 287 s.
 10. Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. Qədim diyarın təbiəti / S. Y. Babayev; elmi red. B. Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 210 s.
 11. Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası / S. Y. Babayev; red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 1999.- 298 s.
 12. Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvanda "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri / S. Y. Babayev; elmi red. B. Ə. Budaqov; "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası, "Kitabi-Dədə Qorqud" kitabxanası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 224 s
 13. Bağırov, Adil Nəsib oğlu. Naxçıvanın urbanonimləri: monoqrafiya / A. N. Bağırov; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2014.- 172 s.
 14. Bağırov, Adil Nəsib oğlu. Onomalogiya problemləri: Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsaında: monoqrafiya: 2 cilddə / A. N. Bağırov; elmi red. T. Hacıyev.
  I cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 436 s.
 15. Bağırov, Feyruz Abdulla oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri / F. Bagırov; red. H. Bağırov.- Naxçıvan, 2008.- 196 s.
 16. Bağırov, Feyruz Abdulla oğlu. Nuh yurduna ziyarət /F. A. Bagırov; red. H. Bağırov.- Naxçıvan, 2008.- 220 s.
 17. Bağırov, Feyruz Abdulla oğlu. Tarixin yaddaşı / F. A. Bağırov; ön söz: Q. Həsənov, N. Əzizəliyev; red.: T. Əliyev, V. Vəliyev.- Bakı: AzTU, 2009.- 420 s.
 18. Budaqova, Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi / S. İ. Budaqova; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 112 s.
 19. Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. Naxçıvan diyarının yer yaddaşı / B. Ə. Budaqov, Q. Qeybullayev; elmi red. S. Y. Babayev; red. R. Kərimova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Bakı: Nafta-Press, 2004.- 120 s.
 20. Budaqova, Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası: XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci qərinəsi / S. İ. Budaqova; elmi red. F. M. Əliyev; Azərbaycan Respublikası EA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 95 s.
 21. Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər / Z. M. Bünyadov; rus dilindən tərc. C. V. Qəhrəmanov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 312 s.
 22. Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər: monoqrafiya / Z. M. Bünyadov; AMEA ak. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Pedaqogika, 2004.- 248 s.
 23. Cabbarlı, Ələkbər. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: monoqrafiya / Ə. Cabbarlı; elmi red. E. Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 232 s.
 24. Cəfərov, Tofiq Pirəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı: 1828-2002-ci illər: monoqrafiya / T. P. Cəfərov.- Yenidən işlənmiş və əlavə edilmiş II nəşri.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 472 s.
 25. Eyvazlı, Ələddin İbrahim oğlu. Naxçıvan qədim türk torpağıdır / Ə. İ. Eyvazlı; elmi red. N. M. Xudiyev.- II nəşri.- Bakı: Elm, 2006.- 154 s.
 26. Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad. Munisnamə / Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad; tərc. H. S. İbrahimov; elmi red. S. İbrahimov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: n. y., 2008.- 144 s.
 27. Əhmədli, Salatın Alı qızı. Bir elatın dastanı / S. Əhmədli; red. F. Xəlilzadə.
  I kitab.- Bakı: Elm, 2013.- 418 s.
 28. Əhmədli, Salatın Alı qızı. Yol gedir Naxçıvana... / S. A. Əhmədli; elmi red.: R. Kamal, O. S. Əliyev.- Bakı: Elm, 2013.- 340 s.
 29. Əhmədov, Həsən Əbdül oğlu. Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin geologiyası: dərslik / H. Ə. Əhmədov, F. M. Bağırzadə, S. N. Salayev; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1973.- 261 s.
 30. Əhmədov, Nazim Hidayət oğlu. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf: monoqrafiya / N. H. Əhmədov; red. N. R. Quliyev.- Bakı: Sabah, 2008.- 432 s.
 31. Əliyev, Alı Heydər oğlu. Azərbaycanın fiziki-coğrafi şəraiti, təbii-iqtisadi zonalar və ekoloji problemlər: dərs vəsaiti / A. H. Əliyev; elmi red. Q. Ş. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 424 s.
 32. Əliyev, Əli. Əlincə yaddaşı / Ə. Əliyev; elmi red. A. Əlioğlu.- II nəşr.- Bakı: Elm və həyat, 2004.- 316 s.
 33. Əliyev, Fuad. Naxçıvan xanlığı / F. Əliyev, M. Əliyev; red., ön sözün müəl. Z. Ə. Şahverdiyev, bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 120 s.
 34. Əliyev, Fuad Məmmədbağır oğlu. Naxçıvan xanlığı: 1747-1828 / F. M. Əliyev, M. Əliyev; elmi red. M. Ə. İsmayılov; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 106 s.
 35. Əliyev, Qaşdar Salman oğlu. Naxçıvanın zəngin təbiəti / Q. S. Əliyev; red. Ə. Quliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 211 s.
 36. Əliyev, Mirzə Bağır. Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan / M. B. Əliyev; tərt. T. Quliyev; elmi red. H. Əlibəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 142 s.
 37. Əliyev, İlhami Nizam oğlu. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə: monoqrafiya / İ. N. Əliyev; elmi red., ön sözün müəl. F. Y. Səfərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 224 s.
 38. Əliyev, Vəli Hüseyn oğlu. Gəmiqaya = Гямигая = Gamigaya / V. H. Əliyev; tərt.-red. A. Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 147 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 39. Əliyev, Vəli Hüseyn oğlu. Naxçıvan / V. H. Əliyev; red. İ. Babayev.- Bakı: XXI-YNE, 2002.- 320 s.
 40. Əliyeva, Hafizə. Naxçıvan necə döyüşdü, necə müdafiə olundu / H. Əliyeva; red. Ş. Quliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 167 s.
 41. Əshabi-kəhf ziyarətgahı = Sacred place Asabu-kahf = Святыня Асхаби-кахф.- Naxçıvan, 2006.- 23 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 42. Gəncliyimiz gələcəyimiz.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009.- 94 s.
 43. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; red. H. Səfərli; rəy.: M. Quliyev, H. Cəfərov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 192 s.
 44. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar = Нахчыван пространство слияния древних Восточных цивилизаций = Nakhchivan a Land Closely Connected with Ancient Eastern Civilizations / İ. M. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 120 s.
 45. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: 1991-2011-ci illər: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011.- 272 s.
 46. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90: quruculuq salnaməsi / İ. M. Hacıyev, B. İsmayılov; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 184 s.
 47. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan tarixi: 3 cilddə / red. heyəti İ. M. Hacıyev [et al.].
  II cild: XVIII əsrin 40-cı illərindən XX əsrin 30-cu illərinin sonunadək.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 528 s.
 48. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan və naxçıvanlılar / İ. M. Hacıyev, Ş. A. Məmmədov; elmi red. V. Piriyev; red. İ. Cəfərov.- Bakı: Elm, 2001.- 280 s.
 49. Heydər Əliyev muzeyi.- Naxçıvan, 2007.- 20 s.
 50. Hər kim yüz il yaşamasa...: Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 yaşlıları.- Naxçıvan: Qızıl Dağ MMC, n. i. y.- 76 s.
 51. Həsənəliyeva, Nafilə İbad qızı. Bəşərin beşiyi / N. İ. Həsənəliyeva; red. A. Nur.- Bakı: MBM, 2009.- 48 s.
 52. Həsənəliyeva, Nafilə İbad qızı. Şahbuzdan uçan qartal / N. İ. Həsənəliyeva; red. A. Q. İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 64 s.
 53. Həsənova, Mətanət Oruc qızı. Naxçıvan ədəbi mühitindən...: dərs vəsaiti / M. O. Həsənova; elmi red. Q. M. Namazov; red. N. Əhmədli.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- 80 s.
 54. Həyat yolu: 1923-2003: kitab-albom.- Naxçıvan, 2008.- 145 s.
 55. Hüseyn Cavid / bur. məsul və red. V. Y. Talıbov; tərt.: A. A. Qasımov, Ə. Ə. Həsənov, F. Ə. Məmmədov.- Naxçıvan, 1996.- 72 s.
 56. 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları haqqında.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2005.- 76 s.
 57. İvanov, Rudolf Nikolayeviç. Əlahəzrətin general-adyutantı: Hüseyn xan Naxçıvanski haqqında hekayət / R. N. İvanov; rus dilindən tərc. Q. Qurbanlı; ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli; Heydər Əliyev Fondu.- Əlavələr olunmuş, təkmilləşmiş II nəşri.- Naxçıvan: Əcəmi, 2008.- 367 s.
 58. Kərimov, Rafail Musa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən: musiqi təhsili: monoqrafiya / R. M. Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 160 s.
 59. Köçərli, Tofiq Qasım oğlu. Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər / T. Q. Köçərli.- Bakı: Təknur, 2005.- 170 s.
 60. Qafarov, Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi: 1917-1922: monoqrafiya / V. V. Qafarov; elmi red. C. P. Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 474 s.
 61. Qasımov, Əbülfəz. Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk / Ə. Qasımov; red. N. Q. Cəfərov [et al.]
  I cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 340 s.
 62. Qasımov, Əbülfəz. Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk / Ə. Qasımov; red. N. Q. Cəfərov [et al.]
  II cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 392 s.
 63. Qasımov, Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri: monoqrafiya / Ə. Q. Qasımov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 320 s.
 64. Qayıdış: 1990-1993: toplu / bur. məsul V. Y. Talıbov; tərt. Ə. M. Həsənov.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840 s.
 65. Qədim Naxçıvanda bayram - 75 / tərt.: A. Muradverdiyev, N. İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 287 s.
 66. Qədim Şərur = Древний Шарур = The Ancient Sharur / A. Q. Seyidov [et al.]; elmi red. İ. Hacıyev ; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA Naxçıvan bölməsi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2012.- 466 s.
 67. Qədimov, Əsgər Nadir oğlu. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti: seçmə fənn: dərslik / Ə. N. Qədimov; elmi red. Ə. Q. Səfərli.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2010.- 456 s.
 68. Qədirzadə, Qadir. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan / Q. Qədirzadə; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Naxçıvan: Qızıl Dağ MMC, 2008.- 192 s.
 69. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvan teatrının salnaməsi: 1883-2008 / Ə. Qəhrəmanov, S. İbrahimov, F. Cəfərov; elmi red. İ. M. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 734 s.
 70. Quliyev, Cəmil Bahadur oğlu. Sovet Naxçıvanı / C. B. Quliyev, Q. Ə. Mədətov, A. A. Nadirov; red. E. Y. Salayev.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 136 s.
 71. Quliyev, Musa Rəhim oğlu. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri: monoqrafiya / M. R. Quliyev; elmi red., ön sözün müəl. İ. M. Hacıyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 184 s.
 72. Quliyeva, Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin tunc dövrü arxeoloji abidələri: monoqrafiya / Z. K. Quliyeva; elmi red., ön sözün müəl. V. Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 192 s.
 73. Qurbanov, Abdulla Novruz oğlu. Şəhidlər dastanı / A. N. Qurbanov; red. V. Həbiboğlu.- Bakı: Gənclik, 1992.- 232 s.
 74. Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Naxçıvan: tarixi və abidələri = Nakhchivan: History and Monuments / Y. M. Mahmudov, K. K. Şükürov; ing. dilinə tərc. B. Hacıyev; red. İ. Haciyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 216 s.
 75. Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova; tərt. N. B. Məmmədova [et al.]
 76. VII cild.- Bakı: Təhsil, 2011.- 688 s.
 77. Masonlar: toplu / tərt.: M. Ənsərli, S. Dostəliyev, G. Qurbanova
  I kitab.- Bakı: Qanun, 2011.- 368 s.
 78. Masonlar: toplu / tərt.: M. Ənsərli, S. Dostəliyev, G. Qurbanova
  I kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 356 s.
 79. Məmmədov, Hikmət Baba oğlu. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri: dərslik / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: MSA, 2013.- 456 s.
 80. Məmmədov, Nuru Zeynalabdin oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yeri və rolu: 1921-1938-cı illər: monoqrafiya / N. Z. Məmmədov; elmi red. F. F. İbrahimli.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012.- 508 s.
 81. Məmmədov, Rauf. Naxçıvan şəhərinin tarixi oçerki: orta əsrlər dövrü /R. Məmmədov; red. Ə. Hüseynov; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 1977.- 157 s.
 82. Məmmədov, Vaqif Cəfər oğlu. Sədərəkdə yazılan gündəlik / V. C. Məmmədov; red. İ. Kəngərli.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 160 s.
 83. Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. XXI əsr: iqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru: monoqrafiya / Z. S. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 386 s.
 84. Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri / Z. Məmmədov; red. Z. Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 42 s.
 85. Məmmədova, Həvva İsa qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: erməni terrorizminin güclənməsi: 1918-1920 / H. İ. Məmmədova; elmi red. A. İsgəndərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2006.- 150 s.
 86. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012 = Национальный музей истории Азербайджана- 2012 / N. M. Vəlixanlı, N. Əliyeva; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2012.- 336 s.
 87. Mirzəyev, Pullu Səməd oğlu. Naxçıvan MSSR-in aqroiqlim səciyyəsi / P. S. Mirzəyev; red. Ə. M. Şıxlinski.- Bakı: Elm, 1972.- 148 s.
 88. Muradov, Vidadi Aydın oğlu. Naxçıvan xalçaçıları / V. A. Muradov; elmi red. İ. M. Hacıyev; red.: K. M. Əliyeva, Ü. Məmmədova; rəssam N. Xankişiyeva; fot. T. Bahadurov.- Bakı: Elm, 2013.- 156 s.
 89. Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Naxçıvanın iqtisadiyyatı XX əsrdə / A. A. Nadirov, Ə. X. Nuriyev, Ş. M. Muradov; red. F. Maqsudov.- Bakı: Elm, 2000.- 104 s.
 90. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası = The Encyclopaedia of Nakhchivan Monuments / N. Alıyev [et al.]; red. heyəti: V. Talıbov [et al.]; ing. dilinə tərc. Z. Zülfüqarov; bur. məsul V. Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2008.- 521 s.
 91. Naxçıvan 90 il / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətn müəl. İ. Hümbətov [et al.].- Bakı: "Sərbal" Group MMC, 2014.- 96 s.
 92. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi: qısa bələdçi kitabçası / mətnin müəl. A. Qədim.- Naxçıvan: FUJIFILM, 2004.- 23 s.
 93. Naxçıvan ensiklopediyası / red. heyəti: C. Ə. Əliyev, A. A. Əlizadə, İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm, 2002.- 596 s.
 94. Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə / AMEA Naxçıvan bölməsi; red. heyəti B. Budaqov [et al.]; bur. məsul V. Talıbov; Y. Axundlu [et al.].- II nəşri
  I cild.- Naxçıvan, 2005.- 360 s.
 95. Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə / AMEA Naxçıvan bölməsi; red. heyəti B. Budaqov [et al.]; bur. məsul V. Talıbov; Y. Axundlu [et al.].- II nəşri
  II cild.- Naxçıvan, 2005.- 380 s.
 96. Naxçıvan folkloru antologiyası / AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.: M. Cəfərli, R. Babayev; red. M. Cəfərli.
  I cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 506 s.
 97. Naxçıvan folkloru antologiyası / AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat İnstitutu; tərt.-red. M. A. Cəfərli, R. Babayev
  III cild.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 560 s.
 98. Naxçıvan xanlığı / tərt. Ə. M. Həsənov; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009.- 117 s.
 99. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi: 20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları / Y. M. Mahmudov [et al.]; red. heyəti İ. Hacıyev [et al.]; baş məsl. V. Y. Talıbov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 398 s.
 100. Naxçıvan: 1924-2014: fotoalbom / Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Arxivi İdarəsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 264 s.
 101. Naxçıvan MSSR: fotoalbom = Нахичеванская АССР: фотоальбом= Nakhichevan ASSR: fotoalbom / ön sözün müəl. H. Razi; foto. H. Hüseynzadə.- Bakı: İşıq, 1984.- 64 s.
 102. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçkilərə dair Əsasnamə: Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Hey'ətinin 1959-cu il 23 yanvar, 1963-cü il 8 yanvar, 1966-cı il 14 dekabr və 1970-ci il 23 iyul tarixli Fərmanları ilə edilən dəyişikliklərlə / bur. mə’sul. Q. Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr, 1975.- 20 s.
 103. Naxçıvan MSSR-in rayon, şəhər, kənd və qəsəbə zəhmətkeş deputatları sovetlərinə seçkilərə dair Əsasnamə: Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1959-cu il 23 yanvar, 1961-ci il 12 yanvar, 1963-cü il 8 yanvar və 1966-cı il 14 dekabr tarixli Fərmanları ilə edilən dəyişikliklərlə.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 24 s.
 104. Naxçıvan Muxtar Respublikası = Nakhchivan Autonomous Republic.- n. y. y.: n. y., n. i. y.- 257 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 105. Naxçıvan Muxtar Respublikası / tərt. T. Babayev [et al.]; red. C. Quliyev.- Bakı: Elm, 2001.- 220 s.
 106. Naxçıvan Muxtar Respublikası: məqalələr toplusu / Azərbaycan EA Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; red. heyəti: F. Maqsudov [et al.].- Bakı: Elm, 1999.- 184 s.
 107. Naxçıvan Muxtar Respublikası: 1969-1999: kitab-albom / tərt. Ə. Həsənov; fotoqraf N. Babayev.- Naxçıvan: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, 1999.- 216 s.- Xalqımızın milli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyinin 30 illiyinə həsr olunur.
 108. Naxçıvan Muxtar Respublikası: turist bələdçi kitabçası = Nakhchivan Autonomous Republic: tourist guide book.- n. y. y.: n. y., n. i. y.- 37 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 109. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90 / Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 104 s.
 110. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85 / Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009.- 104 s.
 111. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri.- Naxçıvan: Qızıl Dağ MMC, 2009.- 79 s.
 112. Naxçıvan Muxtar Respublikası konstitusiyalarda / tərt., mətnin müəl. E. Y. Cəfərli, red. F. Y. Səfərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 208 s.
 113. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq / Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Naxçıvan: Qızıl Dağ MMC, 2009.- 182 s.
 114. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 32 s.
 115. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 36 s.
 116. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Qanun, 2000.- 24 s.
 117. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı / AMEA Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt.: T. H. Talıbov, Ə. Ş. İbrahimov.
  II cild: Ali sporlu , çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 677 s.
 118. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 49 s.
 119. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 63 s.
 120. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fizioterapiya xəstəxanası "Duzdağ" = Физиотерапевтическая больница Нахчыванской Автономной Республики "Duzdağ" = Nakhchivan Autonomous Republic the hospital of fhysiotherapy "Duzdağ".- Naxçıvan, 2006.- 31 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 121. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 53 s.
 122. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 91 s.
 123. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Qanun, 2000.- 24 s.
 124. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Naxçıvan, 1999.- 53 s.
 125. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 73 s.
 126. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 29 s.
 127. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 66 s.
 128. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 51 s.
 129. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (Əsas qanunu): Yeddinci çağırış Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin dördüncü sessiyasında qəbul edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 24 s.
 130. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası / Azərbaycan SSR EA; red. heyəti: A. A. Hüseynov, M. A. Məmmədyarov, Y. M. Nəbiyev; baş red. H. B. Abdullayev; red.: M. Ə. Qaşqay, M. A. Dadaşzadə.- Bakı: Elm, 1975.- 332 s.
 131. Naxçıvan naxışları: Naxçıvan Muxtar Respublikası rəssamlarının əsərləri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Indigo, 2005.- 23 s.
 132. Naxçıvan nəğmələri: Naxçıvan MSSR-da yaşayan yazıçı və şairlərin əsərləri / red.: N. Nağıyev, E. Borçalı.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 198 s.
 133. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri / Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 212 s.
 134. Naxçıvan tarixi: 3 cilddə / red. heyəti İ. M. Hacıyev [et al.].
  I cild: Ən qədimdən XVIII əsrin 40-cı illərinədək.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 452 s.
 135. Naxçıvan tarixi atlası [Xəritələr] / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; ön sözün müəl. V. Y. Talıbov; red. heyəti: İ. M. Hacıyev [et al.].- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2010.- 56 s.
 136. Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri: 9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.].- Bakı: Təhsil, 2006.- 504 s.
 137. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727) / AMEA ak. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; tərc.: Z. M. Bünyadov, H. Məmmədov; qeyd və şərh. müəl. H. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2001.- 376 s.
 138. Naxçıvan statistika güzgüsündə: tarixi-statistik məcmuə / C. Quliyev [et al.]; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 1999.- 128 s.
 139. Naxçıvan tarixi atlası [Xəritələr] / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; ön sözün müəl. V. Y. Talıbov; red. heyəti: İ. M. Hacıyev [et al.].- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2010.- 56 s.
 140. Naxçıvana xoş gəlmisiniz! = Welcome to Nakhchivan!- Naxçıvan, 2005.- 25 s.
 141. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar: II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri / V. Baxşəliyev [et al.]; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, University of Pensilvania.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 119 s.
 142. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan: 24-25 aprel 2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları / AMEA Naxçıvan bölməsi, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti; red. heyəti: İ. Hacıyev [et al.].- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 300 s.
 143. Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Naxçıvan MSSR: iqtisadi-coğrafi oçerk / A. A. Nadirov; red. H. V. Əliyev; Azərbaycan SSR EA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1959.- 123 s.
 144. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; red. H. Səfərli; rəy.: M. Quliyev, H. Cəfərov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 192 s.
 145. <Naxçıvanın arxeoloji abidələri toplusu / Azərbaycan EA Tarix İnstitutu; red. Ə. İ. Novruzlu. II cild: Culfa bölgəsinin arxeoloji abidələri / Ə. İ. Novruzlu, V. B. Baxşəliyev.- Bakı: Elm, 1993.- 106 s
 146. Novruzlu, Əziz İsa oğlu. Şahbuz bölgəsinin arxeoloji abidələri / Ə. İ. Novruzlu, V. B. Baxşəliyev; red. A. M. Ələkbərov; Azərbaycan EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 1992.- 144 s.
 147. Ömrün üç günü: Naxçıvan: 29-31 oktyabr 1996-cı il.- Türkiyə: ERGÜN, 1997.- 91 s.
 148. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Naxçıvan teatrı: Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yaradıcılıq yolunun salnaməsi: 1883-2008 / İ. Ə. Rəhimli, C. Vəzirov.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- 352 s.
 149. Paşayev, Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar: arxiv sənəd və materialları əsasında / A. Ə. Paşayev; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. E. Ə. Məhərrəmov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 328 s.
 150. Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Naxçıvan tarixindən səhifələr: XIII-XIV əsrlər / V. Z. Piriyev; red. İ. M. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2004.- 126 s.
 151. Rzayev, Firudin Həsən oğlu. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən: Naxçıvan oykonimləri əsasında: monoqrafiya: 3 cilddə / F. H. Rzayev; elmi red. A. M. Babayev; AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
 152. I cild: M. Ö. VI-III minilliklər.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 528 s.
 153. Sadıqov, Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən / S. H. Sadıqov; elmi red. K. Muxtarov; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı, 1995.- 144 s.
 154. Salamzadə, Əbdulvaqab Rəhim oğlu. Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbi abidələri = Памятники Нахичеванской школы Азербайджанского зодчества= Azerbaijan Architectural Monuments of the Nakhichevan School / Ə. R. Salamzadə, K. M. Məmmədzadə; elmi red. M. Ə. Hüseynov; Azərbaycan SSR EA Me’marlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Elm, 1985.- 267 s.
 155. Salamzadə, Əbdulvaqab Rəhim oğlu. Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri / Ə. R. Salamzadə.- Bakı: İşıq, 1976.- 84 s.
 156. Seyidbəyli, Elmira. Naxçıvan torpaq mülkiyyətinə aid XVII-XVIII əsr Kəngərli arxeoqrafik sənədləri / E. Seyidbəyli; elmi red. Ş. F. Fərzəlibəyli; red. P. Kərimov; Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 230 s.
 157. Seyidov, Abbas Qadir oğlu. Xələc: monoqrafiya = Халадж: монография = Khalaj: monograph / A. Q. Seyidov, V. Baxşəliyev, V. Ə. Mahmudova; elmi red. İ.M. Hacıyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA Naxçıvan bölməsi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2010.- 220 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 158. Seyidov, Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan 5000 / A. Seyidov; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA Naxçıvan bölməsi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Qismət, 2011.- 240 s.
 159. Seyidov, Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan e.ə. VII- II minilliklərdə: monoqrafiya / A. Q. Seyidov; elmi red. İ. H. Nərimanov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 339 s.
 160. Sultanova, Zöhrə Rza qızı. BROMEAE DUM. tribinin Naxçıvan növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətləri / Z. R. Sultanova, S. H. Musayev; elmi red. V. C. Hacıyev; Azərbaycan EA Botanika İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 144 s.
 161. Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində: monoqrafiya / Z. Ə. Şahverdiyev; elmi red. İ. M. Hacıyev.- Bakı: Elm, 2008.- 264 s.
 162. Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə / Z. Ə. Şahverdiyev, İ. Ə. Zeynalov; elmi red.: H. Həşimli, B. Zeynalov.- Bakı: Qismət, 2002.- 168 s.
 163. Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Azərbaycan torpaqlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri / B. Q. Şəkuri; red. Ş. B. Şəkuri.- Bakı: "MBM" MMC, 2011.- 320 s.
 164. Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekoloji şəraiti, təbii ehtiyatları, dağətəyi düzən zonada şəkər çuğunduru əkininin intensivləşməsi və onun qida sisteminin optimizasiyası / B. Q. Şəkuri, B. S. Bayramov; red. Z. Ə. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2010.- 240 s.
 165. Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 256 s.
 166. Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onların qorunması / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı; elmi red. Z. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2005.- 344 s.
 167. Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq bitki örtüyü, ekoloji vəziyyəti və təbii ehtiyatları / B. Q. Şəkuri; elmi red. H. Ə. Qiyasi.- Bakı: MBM, 2010.- 84 s.
 168. Ünüvar, Veysəl. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar: 1920-1921 / V. Ünüvar; tərc. Ə. A. Quliyev; elmi red. İ. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2006.- 104 s.
 169. Vəlixanlı, Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər / N. M. Vəlixanlı; elmi red. Y. M. Mahmudov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.
 170. Yusubov, Niftalı Paşa oğlu. Bütov Azərbaycan eposu / N. P. Yusubov, N. H. Hüseynov; red. T. Seyidov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 224 s.

RUS DİLİNDƏ

 1. Абибуллаев, Осман Абибулла оглы. Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР / О. А. Абибуллаев; науч. ред. Г. С. Исмаилов; АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1982.- 314 с.
 2. Азербайджан: исторические и достопримечательные места / АН Азербайджанской ССР, Музей Истории Азербайджана; сост. М. Казиева [и др.]; под общ. ред. М. А. Казиева.- Баку: АН Азерб. ССР, 1960.- 147 с.
 3. Азербайджан: путеводитель / рук. проекта А. Гараев; редкол. Р. Гумбатов [и др.].- Баку: ИД AzerOlympic İnternational, 2008.- 264 с.
 4. Азербайджанская Республика.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 62 c.
 5. Алиев, Фуад. Нахчыванское ханство: 1747-1828: монография / Ф. Алиев, М. Алиев; пер. с азерб., науч. ред. А. Х. Асланова; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Баку: Кавказ, 2011.- 276 с.
 6. Али-заде, Абдул-Керим Али оглы. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв.: монография / А. А. Али-заде; ред. И. П. Петрушевский; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Баку: Кавказ, 2012.- 460 с.
 7. Али-заде, Абдул-Керим. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. / А.-К. Али-заде; ред. И. П. Петрушевский; Институт Истории и Философии АН Азербайджанской ССР.- Баку: АН Азерб. ССР, 1956.- 419 с.
 8. Аскеров, Азиз Гамза оглы. Минеральные источники Нахичеванской АССР / А. Г. Аскеров, А. Д. Асланов, Х. М. Насирова; ред. Э. Мусаева.- Баку: Азернешр, 1986.- 124 с.
 9. Асланов, Г. Древние некрополи Хараба-Гилана / Г. Асланов, Б. Ибрагимов, С. Кашкай; ред. М. Гусейнова; Институт истории НАН Азербайджана.- Баку: Нурлан, 2002.- 65 с.
 10. Атеши, Нурида. Кавказские амазонки: реальная история за мифами / Н. Атеши; науч. ред. М. Дж. Халилов; рец. Ф. Мамедова [и др.]; Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт культуры имени Низами Гянджеви в Германии.- б. м.: б. и., 2011.- 56 с.
 11. Буниятов, Зия Муса оглы. Государство Атабеков Азербайджана: 1136-1225 годы /З.М.Буниятов; Институт народов Ближнего и Среднего Востока АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1978.- 270 с.
 12. Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3-х т. / Дж. П. Гасанлы; пер. с азерб. И. Н. Рзаева; науч. ред. С. М. Исхаков; гл. ред. Э. М. Мамедъяров; Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
  Т. 2: Внешняя политика Азербайджана в годы советской власти: 1920-1939.- М.: Флинта; М.: Наука, 2013.- 720 с.
 13. Добро пожаловать в Азербайджан / ред. Р. Гумбатов [и др.].- Баку: АзерОлимпик Интернейшнл, 2006.- 128 с.
 14. Закавказье: Советские Республики- Азербайджан, Грузия, Абхазия, Аджаристан, Юго-Асетия, Нагорный. Карабах, Нахичевань: статистико-экономический сборник / А. Ф. Ляйстер [и др.].- Б. м.: Издание Высшего Экономического Совета З.С.Ф.С.Р., 1925.- 560 с.
 15. Иванов, Рудольф Николаевич. Нашествие: печальная быль о бесчинствах большевиков на советской земле древнего Нахчывана / Р. И. Иванов.- М.: Герои Отечества, 2009.- 448 с.
 16. Карабах в каменном веке: материалы Международной научной конференции, посвященной 50-летию открытия палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане: 3-7 октября 2010 г. Баку / М. Н. Рагимова [и др.]; редкол.: М. Н. Рагимова, А. Г. Джафаров, А. А. Зейналов; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: б. и., 2010.- 281 с.
 17. Конституция (основной закон) Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики: принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР девятого созыва 30 мая 1978 года.- Баку: Азернешр, 1982.- 45 с.
 18. Кулиева, Вефа. Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-культурной жизни Нахичевани, Эриванской губернии и Зангезура в XIX- начале XX в. / В. А. Кулиева; ред. М. С. Неймат; Институт Археологии и Этнографии АН Азербайджана.- Баку: Элм, 1999. – 64 с.
 19. Мадатов, Гараш Али оглы. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахичеванской АССР / Г. А. Мадатов; ред. А. И. Гинзбург; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1968.- 186 с.
 20. Мовсумова, Фарзана. Флора и растительность солянковых пустынь Нахичеванской АР: монография / Ф. Г. Мовсумова; Институт Ботаники НАНА
  Вып. 1 / ред. В. Д. Гаджиев.- Баку: Шамс, 2005.- 134 с.
 21. Нагиев, Васиф Наги оглы. Полезные ископаемые Нахчыванской Автономной Республики / В. Н. Нагиев, И. А. Мамедов; гл. ред. Г. С. Багиров; ред. Р. А. Бабаев; Министерство экологии и природных ресурсов, Национальная геолого-разведочная служба.- Баку: Ширваннешр, 2009.- 276 с.
 22. Неймат, Мешадиханум Садулла кызы. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана / М. С. Неймат; Институт Археологии и Этнографии НАНА
  Т. 3: Арабо-персо-тюркоязычные надписи Нахчыванской Автономной Республики: ХII век- начало ХХ века / ред. Н. Велиханлы.- Баку: XXI-YNE, 2001.- 216 с.
 23. Нифталиев, Ильгар Вахид оглы. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян: 20-е годы XX века / И. В. Нифталиев; ред. А. А. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Тахсил, 2009.- 256 с.
 24. Нуриев, Алем Байрам оглы. Ремесло Кавказской Албании: III- VIII вв. / А. Б. Нуриев; ред. И. А. Бабаев; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: МВМ, 2009.- 433 с.
 25. Пашаев, Аслан. Город Ордубад в XIX-начале ХХ вв.: историко-этнографическое исследование /А.Пашаев; науч. ред. Т.А.Бунятов.- Баку: Элм, 1998.- 200 с.
 26. Салаева, Роза. Нахчыван - наследие архитектуры / Р. Салаева.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2002.- 240 с.
 27. Смирнов, Константин Николаевич. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края / К. Н. Смирнов; сост., отв. ред., авт. предисл. А. Мирахмедов.- Баку: ОЗАН, 1999.- 154 с.
 28. Султанов, Гамид. Нахкрай и его экономика / Г. Султанов; ред. А. Асадзаде; отв. за вып. В. Бахманлы; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова.- Репр. воспроизведение изд. 1927 г.- Баку: Нагыл эви, 2011.- 112 с.

XARİCİ DİLLƏRDƏ

 1. Caferli, Muharrem. Nahçıvan Folklor Materyalleri Esasında folklor ve etnik-milli şuur / M. Caferli; terc. A. Altaylı; tert.: S. Altaylı, N. Tan; Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Folklor Enstitüsü.- Ankara: n.y.y., 2007.- 128 s.- türk dilində.
 2. Elliott, Mark. Azerbaijan: with excursions to Georgia / M. Elliott; ed. A. Jacomb-Hood.- Surrey: Trailblazer, 2010.- 384 p.- İngilis dilində
 3. Hasanoğlu, Aygün Səhrab qızı. Ermeni sendromu: Karabağ savaşının gerçekleri / A. S. Hasanoğlu; türk diline terc. B. Duran.- İstanbul, 2013.- 482 s.: foto; 19,5 sm.- Türk dilində
 4. Karabekir, Kâzım. İstiklâl Harbimiz / K. Karabekir; ed. Y. Demirel
  I cilt.- II Baskı.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.- 660 s.- Türk dilində
 5. Karabekir, Kâzım. İstiklâl Harbimiz / K. Karabekir; ed. Y. Demirel
  II cilt.- II Baskı.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.- 681 s.- Türk dilində
 6. Kürkçüoğlu, Erol. Nahçıvan tarihi: V-XV. yüzyıllar / E. Kürkçüoğlu.- Erzurum: Güneş Vakfı Yayınları, 2007.- 134 s.
 7. Mitrică, Minodor. The Revival of Azerbaijan / M. Mitrică.- Bucureşti: Editura Paideia, 2003.- 255 p.- İngilis dilində
 8. Nakhchivan carpet weavers / aut.-comp. V. A. Muradov, trans. D. Gasimova, scien. ed. I. Hajiyev, ed. K. Aliyeva, ed. U. Mammadova, ed. J. Settle, ed. J. Burge, phot. T. Bahadurov.- New York: Hudson Publishing, 2014.- 152 p.
 9. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nahçıvan / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü; tert. K. Gurulkan [et al.].- İstanbul: SEÇİL OFSET, 2011.- 568 s.
 10. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri: 4-7 Kasım, 1997. Ankara / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
  I сilt / N. Akgül [et al.]; tert. A. Aktaş-Yasa.- Ankara: Atatürk Kültür Merkezü Başkanlığı Yayınları, 1999.- 464 s.
 11. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri: 4-7 Kasım, 1997. Ankara / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
  II сilt / M. Görür [et al.]; tert. A. Aktaş-Yasa.- Ankara: Atatürk Kültür Merkezü Başkanlığı Yayınları, 2000.- 528 s.
 12. Yeni Dönemde Türk Diş Politikası: Uluslararası IV. Türk dış politikası sempozyumu tebliğleri / S. Laçiner [et al.]; ed.: O. B. Dinçer, H. Özdal, H. Necefoğlu.- Ankara: USAK Yayınları, 2010.- 478 s.


AVTOREFERATLAR

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

 1. Abbasov, Namiq Kamal oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem bitkiləri, onların bioekoloji, fitosenaloji xüsusiyyətləri və məhsuldarlığı: biologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2417.01 / N. K. Abbasov; elmi rəh. Ə. Ş. İbrahimov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2014.- 22 s.
 2. Abbasova, Arzu Yusif qızı. XVI-XVIII əsrlər Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının onomastikası: filologiya elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / A. Y. Abbasova; elmi rəh. Ə. A. Quliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- 2011.- 22 s.
 3. Abbasova, Sevinc Zakir qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi: Tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / S. Z. Abbasova; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2004.- 23 s.
 4. Adilova, Novruzə Qeyis qızı. Naxçıvan regionunun əmək bazarı və əhali məşğulluğunun yüksəldilməsi istiqamətləri: aqrar sahənin materiallarına əsasən: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5311.01 / N. Q. Adilova; elmi rəh. T. Ə. Quliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2014.- 22 s.
 5. Ağamalıyeva, Yeganə Çərkəz qızı. Azərbaycan şəhərlərində tarixi abidələrinin qorunma problemləri: Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Ordubad və Şuşa şəhərlərinin timsalında: memarlıq namiz. ... dis. avtoreferatı: 18.00.01 / Y. Ç. Ağamalıyeva; elmi rəh. G. H.Məmmədova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı, 2005.- 25 s.
 6. Babayev, Rafiq Təvəkkül oğlu. Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri: Naxçıvan folkloru: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09, 10.01.01 / R. T. Babayev; elmi rəh. M. A. Cəfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2009.- 23 s.
 7. Baxşəliyev, Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti: e.ə. VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında: tarix elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06 / V. B. Baxşəliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, 2005.- 43 s.
 8. Bağırov, Adil Nəsib oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili (toponimlər və hidronimlər): Filologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / A. N. Bağırov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı, 2005.- 36 s.
 9. Bağırov, Elnur Adil oğlu. Maliyyə təşkilatlarında heyətin idarə edilməsi: Naxçıvan MR banklarının timsalında: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5311.01 / E. A. Bağırov; elmi rəh. A. A. Rüstəmov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2015.- 26 s.
 10. Bağırov, Rəsul Bəşirəli oğlu. Naxçıvanın qədim qala-şəhər tipli yaşayış yerləri və müdafiə istehkamları: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06, 07.00.02 / R. B. Bağırov; elmi rəh. V. H. Əliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2003.- 24 s.
 11. Bağırova, İradə Vətən qızı. Gömrük işinin təşkilinin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqələndirilməsi məsələləri: Naxçıvan MR timsalında: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / İ. V. Bağırova; elmi rəh. A. İ. Şirəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2011.- 28 s.
 12. Bayramov, Bəhruz Surxay oğlu. Naxçıvan MR-nın yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrin şəkər çuğundurunun boy, inkişaf və məhsuldarlığına təsiri: kənd təsərrüfatı elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 06.01.09 / B. S. Bayramov; elmi rəh. B. Q. Şəkuri; Aqrar Elm Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- Bakı, 2010.- 19 s.
 13. Bayramov, Loğman Əhəd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma sort və formalarının genofondunun toplanılması və qiymətləndirilməsi: kənd təsərrüfatı elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 06.01.05 / L. Ə. Bayramov; elmi rəh. T. H. Talıbov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- Bakı, 2010.- 20 s.
 14. Bayramov, Akif Bayram oğlu. Naxçıvan su anbarının zoobentosu: biologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.08 / A. B. Bayramov; elmi rəh.: Ə. H. Qasımov, A. R. Əliyev; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2007.- 22 s.
 15. Bəşirov, Rəşid Yusif oğlu. Naxçıvanın orta əsrlər metalişləmə sənəti: IX-XVII əsrlər: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06 / R. Y. Bəşirov; elmi rəh. T. M. Dostiyev, M. N. Rəhimova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, 2006.- 25 s.
 16. Cabbarlı, Ələkbər Həsən oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5503.02 / Ə. H. Cabbarlı; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2013.- 26 s.
 17. Cabbarov, Əli Xeybər oğlu. Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri: Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında: iqtisad elm. namiz. ... dis avtoreferatı: 08.00.05 / Ə. X. Cabbarov; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 24 s.
 18. Cabbarzadə, Müslüm Əli oğlu. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və inkişafının regional problemləri: Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / M. Ə. Cabbarzadə; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı, 2003.- 25 s.
 19. Cəbrayılov, Ikram Ismayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti və regionların inkişaf problemləri: Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5311.01 / İ. İ. Cəbrayılov; elmi rəh. A. M. Məhərrəmov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2012.- 26 s.
 20. Cəfərli, Elman Yusif oğlu. XIX yüzilliyin sonu - XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda erməni-azərbaycanlı münasibətləri: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / E. Y. Cəfərli; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2005.- 22 s.
 21. Əlirzayev, Qafar Abbas oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dağlıq zonası torpaqlarının ekoloji vəziyyətinə eroziya prosesinin təsiri və mühafizəsi yolları: coğrafiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 25.00.36 / Q. A. Əlirzayev; elmi rəh.: Ş. Y. Göyçaylı, N. K. Mikayılov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı, 2006.- 26 s.
 22. Cəfərov, Fəxrəddin Adil oğlu. XIX-XX əsrlərdə Naxçıvanda hüquq-mühafizə orqanlarının (polis) yaranması və fəaliyyəti: 1828-2000: tarix üzrə elmlər dok. ... dis. aftoreferatı: 5503.02 / F. A. Cəfərov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2013.- 54 s.
 23. Əliyev, İlhami Nizam oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövlətinin tərkibində: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5503.02 / İ. N. Əliyev; elmi rəh. H. Y. Səfərli; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2013.- 26 s.
 24. Əliyeva, Nuray Yadigar qızı. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri: filologiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / N. Y. Əliyeva; elmi rəh. Ə. A. Quliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2010.- 24 s.
 25. Ələkbərov, Ramiz Ələkbər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi: biologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.05 / R. Ə. Ələkbərov; elmi rəh. V. S. Novruzov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2008. – 18 s.
 26. Ələsgərova, Flora Qəməndər qızı.Naxçıvan Muxtar respublikasında aqrar sahənin sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması: iqtisad üzrə üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5312.01 / F. Q. Ələsgərova; elmi rəh. A. A. Rüstəmov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2014.- 26 s.
 27. Əsgərov, Amil Əkbər oğlu. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərində ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının imkanları və yolları: Naxçıvan Muxtar Respublikasının təcrübəsi əsasında: pedaqoji elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 13.00.01 / A. Ə. Əsgərov; elmi rəh. F. A. Rüstəmov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2008.- 24 s.
 28. Əsədov, Elsevər Sabir oğlu. Naxçıvan MR-da bal arısının bioekoloji xüsusiyyətləri, təbii-coğrafi şəraitdən asılı olaraq arı vərəmumunun toplanması və fiziki-biokimyəvi xassələri: biologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.09 / E. S. Əsədov; elmi rəh. R. L. Sultanov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2007.- 20 s.
 29. Fətullayev, Pərviz Ülkər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyəti: kənd təsərrüfatı elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 06.01.05 / P. Ü. Fətullayev; elmi rəh. Z. A. Məmmədov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- Bakı, 2010.- 20 s.
 30. Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan milli dövlətçilik tarixində: tarix elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / İ. M. Hacıyev; Y. Məmmədəliyv adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 1999.- 65 s.
 31. Hacıyeva, Sara Adil qızı. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindəki xatirə abidələri üzərindəki təsvirlər mədəniyyət abidəsi kimi: tarix elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / S. A. Hacıyeva; elmi rəh. H. Y. Səfərli; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Bakı, 2010.- 22 s.
 32. Həmidov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Naxçıvan çökəkliyinin paliqorskit-pilolit gillərinin litologiyası və geoloji-tektonik əmələgəlmə şərati: geol.-miner. elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 25.00.06 / Ə. M. Həmidov; elmi rəh. M. B. Xeyirov; AMEA Geologiya İnstitutu.- Bakı, 2007.- 20 s.
 33. Həsənov, Şövqı Vaqif oğlu. Naxçıvan tarixi-etnoqrafik fenomendir: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.07 / Ş. V. Həsənov; elmi rəh. A. A. Abbasov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, 2005.- 25 s.
 34. Həsənov, Əli Məmməd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri və onlardan istifadə yolları: coğrafiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 25.00.24 / Ə. M. Həsənov; elmi rəh. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı, 2004.- 25 s.
 35. Həşimov, Əli Həsənqulu oğlu. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan mövzusu: mərhələlər, problemlər, şəxsiyyətlər: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5716.01 / Ə. H. Həşimov; elmi rəh. İ. Ə. Həbibbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2014.- 25 s.
 36. Hüseynbəyli, Nadir Müzəffər oğlu. XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan MSSR-də siyasi repressiya və onun nəticələri: tarix elm. namiz... dis avtoreferatı: 07.00.02 / N. M. Hüseynbəyli; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2006.- 26 s.
 37. Hüseynov, Həbib Təyyar oğlu. Naxçıvan MR-ın bal arılarında nozema (Nosema apis Z.) parazitinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ona qarşı müalicəvi-profilaktik tədbirlər: biol. elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.19 / H. T. Hüseynov; elmi rəh. R. L. Sultanov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2006.- 20 s.
 38. Hüseynov, Xəzər Allahverdi oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı: 1950-2004-cü illər: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / X. A. Hüseynov; elmi rəh. İ. M. Məmmədov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2006.- 25 s.
 39. Hüseynov, İslam Əhməd oğlu. Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin və mikrotoponimlərinin linqvistik tədqiqi: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / İ. Ə. Hüseynov; elmi rəh. A. M. Qurbanov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 23 s.
 40. Hüseynova, Qahirə Müslüm qızı. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında demokratik mətbuatın təşəkkülü və inkişafı: 1988-1993: siyasi elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.10 / Q. M. Hüseynova; elmi rəh. A. N. Abbasbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2010.- 24 s.
 41. Hüseynzadə, Əkrəm Rüfət oğlu. Folklor mətnlərində adların semantikası: Naxçıvan folkloru əsasında: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09 / Ə. R. Hüseynzadə; elmi rəh. M. A. Cəfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- 2012.- 26 s.
 42. Xəlilov, Toğrul Fərman oğlu. Son tunc-erkən dəmir dövründə Naxçıvanın maldar tayfalarının mədəniyyəti: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06 / T. F. Xəlilov; elmi rəh. V. B. Baxşəliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- 2010.- 22 s.
 43. İbrahimov, Ənvər Mehti oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları: biologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.05 / Ə. M. İbrahimov; elmi rəh. T. H. Talıbov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2008. – 22 s.
 44. İbrahimov, Mətləb Süleyman oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yenidoğulmuş uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurlarının rastgəlmə tezliyi: tibb üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 14.00.09 / M. S. İbrahimov; elmi rəh. A. Ə. Namazova; Azərbaycan Tibb Universiteti.- 2011.- 20 s.
 45. İbrahimova, Nuriyyə Hüseyn qızı. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı şəraitində istehsal iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi: Naxçıvan regionunun materialları əsasında: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / N. H. İbrahimova; elmi rəh. İ. H. Alıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 26 s.
 46. İmanlı, Akif Kazım oğlu. Şərur və İğdır oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri: filologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / A. K. İmanlı; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2010.- 52 s.
 47. İmanova, Mehriban Təyyar qızı. Regional bazarın marketinq tədqiqi və proqnozlaşdırılması problemləri: Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında: iqtisadi elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / M. T. İmanova; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 25 s.
 48. İsayev, Elbrus Saleh oğlu. Böyük ipək yolu və Naxçıvan: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / E. S. İsayev; elmi rəh. H. Y. Səfərli; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2006.- 22 s.
 49. İsmayıl, Məhsəti Rüstəm qızı. Naxçıvan əfsanələri: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09 / M. R. İsmayıl; elmi rəh. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı, 2008. – 20 s.
 50. İsmayılov, Cəbi Əziz oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaraciyərin exinokokkozunun yayılması, diaqnostikası və müalicəsi: tibb elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 14.00.27 / C. Ə. İsmayılov; elmi rəh. Ç. M. Cəfərov; Akad. M.A. Topçubaşov ad. Elmi Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.- Bakı, 2003.- 25 s.
 51. İsmayılov, Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin təşkili və fəaliyyətinin normativ hüquqi əsasları: tarixi-hüquqi təhlil: hüquq üzrə elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 5606.01 / X. C. İsmayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2015.- 61 s.
 52. Kazımov, İbrahim Feyzulla oğlu. Naxçıvan bölgəsinin tarixi-demoqrafik tədqiqi: 1828-1920-ci illər: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / İ. F. Kazımov; elmi rəh.Y. M. Mahmudov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2003.- 25 s.
 53. Qasımlı, Vüsalə Akif qızı. Naxçıvan ilk orta əsrlərdə: tarixi-arxeoloji tədqiqat: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06 / V. A. Qasımlı; elmi rəh. A. M. Məmmədov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- 2011.- 23 s.
 54. Qasimova, Mehriban Mehdi qızı. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın transformasiyası və regional sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: Naxçıvan Muxtar Respunlikası timsalında: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / M. M. Qasimova; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2004.- 20 s.
 55. Qasımov, Eldar Məhərrəm oğlu. Naxçıvan MR suvarılan torpaqların fiziki-kimyəvi, mineroloji xüsusiyyətləri və onların üzüm bitkisinin məhsuldarlığına təsiri: kənd təsərrüfatı elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.27 / E. M. Qasımov; elmi rəh. İ. Ş. İsgəndərov; AMEA Torpaqsünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı, 2008.- 20 s.
 56. Qasımov, Elmar Eldar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası təsərrüfatının inkişaf meylləri və ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri: coğrafiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 25.00.24 / E. E. Qasımov; elmi rəh. A. A. Nadirov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı, 2005.- 25 s.
 57. Qədimbəyli, Məncəbin Əsgər qızı. Kiçikhəcmli folklor nümunələrində tərbiyə məsələləri: Naxçıvan folkloru əsasında: pedaqogika üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5804.01 / M. Ə. Qədimbəyli; elmi rəh. R. L. Hüseynzadə; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2015.- 26 s.
 58. Quliyev, Əlövsət Gülüş oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu və dağətəyi torpaqlarının ekomeliorativ qiymətləndirilməsi: kənd təs-tı elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 03.00.16, 06.01.02 / Ə. G. Quliyev; AMEA Torpaqsünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı, 2008.- 39 s.
 59. Quliyev, Nuru Ələkbər oğlu. Naxçıvan xanlığının əhalisi: tarixi-demoqrafik tədqiqat: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / N. Ə. Quliyev; elmi rəh. Y. M. Mahmudov, T. T. Mustafazadə; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2007.- 25 s.
 60. Quliyev, Musa Rəhim oğlu. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / M. R. Quliyev; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2011.- 26 s.
 61. Quliyev, Varis Muxtər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyası: kənd təsərrüfatı elmləri dok. ... dis. avtoreferatı: 06.01.05 / V. M. Quliyev; Aqrar Elm Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- 2012.- 45 s.
 62. Quliyeva, Sevinc Qadir qızı. Naxçıvan florasının Allium L. cinsi növlərinin Abşerona introduksiyasının elmi əsasları: biologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2417.01 / S. Q. Quliyeva; elmi rəh. Ş. N. Qasımov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2014.- 22 s.
 63. Qədimov, Əsgər Nadir oğlu. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti: filologiya elm. dok... dis. avtoreferatı: 10.01.01 / Ə. N. Qədimov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2006.- 46 s.
 64. Qədirzadə, Hacı Qadir İbrahim oğlu. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr: Naxçıvan materialları əsasında tarixi-etnoqrafik araşdırma: tarix elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.07 / İ. H. Qədirzadə; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2004.- 44 s.
 65. Qədirzadə, Türkan Qadir qızı. Azərbaycanlıların məişətində islamaqədərki mərasimlər, ayinlər və inanclar: Naxçıvan materialları əsasında arxeoloji-etnoqrafik araşdırma: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06, 07.00.07 / T. Q. Qədirzadə; elmi rəh.: T. Ə. Bünyadov, V. B. Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 24 s.
 66. Qənbərov, Daşqın Şahbaz oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının epigey şibələri və onların indikatorluq xüsusiyyətləri: bioloq. elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.05 / D. Ş. Qənbərov; elmi rəh. V. S. Novruzov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2007.- 18 s.
 67. Quliyeva, Aynurə Arif qızı. Türk aləmində Naxçıvan musiqi mədəniyyəti: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 17.00.02 / A. A. Quliyeva; elmi rəh. R. A. Məmmədova; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2011.- 22 s.
 68. Mahmudov, Ceyhun İlham oğlu. Regional bazarın formalaşması və inkişafında sahibkarlığın rolu: Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / C. İ. Mahmudov; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı, 2003.- 24 s.
 69. Məhərrəmov, Saleh Heydər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların kompleks helminfaunasının fornalaşma xüsusiyətləri, mədə- bağırsaq nematodlarına qarşı antihelmint bitkilərin tətbiqi və onların toksikoloji qiymətləndirilməsi: biologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 03.00.19 / S. H. Məhərrəmov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2011.- 40 s.
 70. Məmmədov, Dağlar Cabbar oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın maddi mədəniyyəti: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.07 / D. C. Məmmədov; elmi rəh. H. A. Quliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, 2005.– 23 s.
 71. Məmmədov, Etibar Nəsrulla oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri: biologiya üzrə elmlər dok. ... dis. avtoreferatı: 2429.01 / E. N. Məmmədov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- 2013.- 44 s.
 72. Məmmədov, İsmayıl Bəqiyyət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların koksidiozları, onların orqanizmində fizioloji göstəricilərə təsiri: biologiya üzrə elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 2429.01 / İ. B. Məmmədov; elmi rəh. Ş. R. İbrahimov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2015.- 46 s.
 73. Məmmədov, Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər: 1988-2005-ci illər: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / M. Y. Məmmədov; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2005.- 23 s.
 74. Məmmədov, Tapdıq Məmmədhəsən oğlu. Naxçıvan su anbarının vətəgə əhəmiyyətli balıqları və onların ehtiyatından səmərəli istifadə olunması yolları: biologiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 03.00.08 / T. M. Məmmədov; elmi rəh. Z. M. Quliyev; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2010.- 19 s.
 75. Məmmədova, Günay Abbas qızı. Naxçıvan bölgəsinin musiqi folklorunun janr xüsusiyyətləri: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 17.00.02 / G. A. Məmmədova; elmi rəh. R. H. İmrani; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- 2011.- 22 s.
 76. Miriyeva, Qızbəs Teymur qızı. Naxçıvan MR-da üst devon rinxonellidləri və onların stratiqrafik əhəmiyyəti: geologiya-minerologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 04.00.17 / Q. T. Miriyeva; elmi rəh. A. B. Məmmədov; AMEA Geologiya İnstitutu.- Bakı, 2003.- 24 s.
 77. Mövsümova, Nuri Vaqif qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Duzdağ ərazisinin bitkiliyi və onun istifadə imkanları: biologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2417.01 / N. V. Mövsümova; elmi rəh. S. C. İbadullayeva; AMEA Botanika İnstitutu.- 2013.- 23 s.
 78. Musayev, Azər Mütəllim oğlu. Naxçıvan MR torpaqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadə edilməsi: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / A. M. Musayev; elmi rəh. N. Ə. Nəbiyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı, 2004.- 23 s.
 79. Mustafayev, Abdulla Nəriman oğlu. XX əsrdə Qərbi Azərbaycan ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyası və Naxçıvan: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / A. N. Mustafayev; elmi rəh. İ. M. Nagıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2005.- 20 s.
 80. Mustafayeva, İlhamə Rafiq qızı. Naxçıvan şəhəri şəraitində qızlarda cinsi yetişkənlik dövründə reproduktiv funksiyanın formalaşmasının xüsusiyyətləri: tibb elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 14.00.01 / İ. R. Mustafayeva; elmi rəh. E. M. Əliyeva; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı, 2009.- 21 s.
 81. Nağıyev, Kazım Zeynal oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşğulluğun demoqrafik problemləri: iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05 / K. Z. Nağıyev; elmi rəh. Ş. M. Muradov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 21 s.
 82. Nəcəfov, Cabbar Sərdar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının biomorfoloji və texnoloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi: kənd təsərrüfatı elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 06.01.09 / C. S. Nəcəfov; elmi rəh. M. R. Qurbanov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- Bakı, 2008.- 20 s.
 83. Niftəliyev, Rəfail Hüseyn oğlu. Müasir şəraitdə kəndin sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: Naxçıvan MR timsalında: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5312.01 / R. H. Niftəliyev; elmi rəh. Ə. Q. Əlirzayev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2015.- 26 s.
 84. Novruzova, Enzalə Sucaxan qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qijilar şöbəsi: sistematikası, bioekologiyası və fitosenologiyası : biologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2417.01 / E. S. Novruzova; elmi rəh. T. H. Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İnstitutu.- Naxçıvan, 2015.- 22 s.
 85. Novruzova, Lətifə Mədət qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin iqtisadi- coğrafi problemləri: coğrafiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 25.00.24 / L. M. Novruzova; elmi rəh. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı, 2010.- 25 s.
 86. Rəhimov, Yaşar Nihad oğlu. XIX əsr rus mənbələri Naxçıvan haqqında: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / Y. N. Rəhimov; elmi rəh. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2012.- 30 s.
 87. Rzayev, Elmar İlqar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının uşaq populyasiyasında böyrəklərin anadangəlmə inkişaf qüsurlarının rastgəlmə tezliyi: tibb elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 14.00.09 / E. İ. Rzayev; elmi rəh. A. Ə. Namazova; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı, 2010.- 19 s.
 88. Rzayev, Oktay Ələkbər oğlu. Geoloji-geofiziki materialların təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında Naxçıvan çökəkliyinin geoloji quruluşunun dəqiqləçdirilməsi və neft-qaztoplanmanın struktur-tektonik və litoloji şəraitləri: geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 25.00.10 / O. Ə. Rzayev; elmi rəh. B. M. Qarayev; AMEA Geologiya İnstitutu.- 2012.- 22 s.
 89. Sadıqzadə, Nigar Nurəddin qızı. XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbiyyatşünaslıq məsələləri: filologiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.01 / N. N. Sadıqzadə; elmi rəh. H. M. Həşimli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2010.- 22 s.
 90. Seyid, Surə Namidar qızı. "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.01.01 / S. N. Seyid; elmi rəh. İ. Ə. Həbibbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2008.- 22 s.
 91. Seyidov, Abbas Qadir oğlu. Naxçıvanın tunc dövrü mədəniyyəti: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.06 / A. Q. Seyidov; elmi rəh. H. F. Cəfərov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, 2003.- 49 s.
 92. Seyidova, Həmidə Sərvər qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklər: biologiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 03.00.24 / H. S. Seyidova; elmi rəh. A. S. Sadıqov; AMEA Mikrobiologiya İnstitutu.- 2011.- 22 s.
 93. Seyidzadə, Günel Mirhəşim qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində əsas becərmə amillərinin ətirli tütün sortlarının bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinə təsiri: kənd təsərrüfatı elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 06.01.09 / G. M. Seyidzadə; elmi rəh. B. H. Abbasov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- Bakı, 2011.- 19 s.
 94. Səfərli, Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu. Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər: tarix elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / H. Y. Səfərli; elmi rəh. M. S. Nemət; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2004.- 53 s.
 95. Səfərov, Yusif Səfər oğlu. Azərbaycan folklorunda tarixilik və etnik poetik yaddaş: folklor qaynaqları və Naxçıvan regionundan toplanmış nümunələr əsasında: filologiya elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09 / Y. S. Səfərov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2007.- 38 s.
 96. Səfərova, Fəridə Akif oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının zəhərli bitkiləri, onların bioekoloji xüsusiyyətləri və fitosenozlardakı rolu: biologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2417.01 / F. A. Səfərova; elmi rəh. T. H. Talıbov; AMEA Botanika İnstitutu.- Bakı, 2014.- 24 s.
 97. Süleymanov, Azər Abdul oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyə tarixi: XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri: tarix üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / A. A. Süleymanov; elmi rəh. O. B. Sultanov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- 2012.- 22 s.
 98. Şahbazova, Qızıltac Tarverdi qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin nümunələr vasitəsilə mənəvi tərbiyəsi: Naxçıvan Muxtar Respublikası məktəblilərinin materialları əsasında: pedaqoji elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 13.00.01 / Q. T. Şahbazova; elmi rəh. R. Ş. Mustafayeva; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2006. – 24 s.
 99. Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda siyasi vəziyyət, regionun sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: tarix elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 07.00.02 / Z. Ə. Şahverdiyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2011.- 48 s.
 100. Şirəliyeva, Şəhla Kifayət qızı. Naxçıvanda radio-televiziya və ədəbi mühit: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.01.01 / Ş. K. Şirəliyeva; elmi rəh. İ. Ə. Həbibbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı, 2008.- 20 s.
 101. Tahirov, Əli Səfəralı oğlu. Naxçıvan MR-da erkən yazda bal arısı: Apis mellifera L. ailələrində arıların yetişdirilməsi və paket arıcılığının inkişafı: biologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 03.00.09 / Ə. S. Tahirov; elmi rəh. R. L. Sultanov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı, 2008. – 22 s.
 102. Talıbova, Baharxanım Vasif qızı. Naxçıvan şəhər məktəb yaşlı uşaq əhalisinin fiziki və morfofunksional inkişafının çoxamilli qiymətləndirilməsinin optimallaşdırılması: tibb elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 14.00.09 / B. V. Talıbova; elmi rəh. İ. İ. İsayev; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı, 2011.- 24 s.
 103. Vəzirov, Həbib Cəlil oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı: iqtisad üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5311.01 / H. C. Vəzirov; elmi rəh. N. H. Əhmədov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2015.- 26 s.

RUS DİLİNDƏ

 1. Алиева, Махлуга Гахад кызы. Биоэкологические особенности ос-веспид (Vespoidea: Vespidae, Eumenidae) Нахчыванской АР и их значение: автореферат дис. ... канд. биол. наук: 03.00.09 / М. Г. Алиева; науч. рук. А. А. Абдинбекова; Институт Зоологии НАНА.- Баку, 2008.- 20 с.
 2. Ибрагимов, Алияр Шахмардан оглы. Растительность Нахчыванской Автономной Республики, ее производительность и ботанико-географическое районирование: автореферат дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.05 / А. Ш. Ибрагимов; Институт Ботаники НАНА.- Баку, 2007.- 44 с.
 3. Джаббарова, Севиндж Адалят кызы. Формирование и использование трудового потенциала в Нахчыванской Автономной Республике: автореферат дис. ... д-ра философии по экономике: 5308.01 / С. А. Джаббарова; науч. рук. Р. П. Султанова; Нахчыванское отделение НАНА.- Нахчыван, 2015.- 50 с.